Webpaden en meer ...
 
(Advertentie)
(Advertentie)

Disclaimer

 • Aan de teksten op deze website kunnen géén rechten worden ontleend.
 • Ik draag geen enkele verantwoordelijkheid voor producten en informatie op enige website of webpagina waarnaar door en onder deze internetpagina “http://webje.yurls.net ” (hierna te noemen: Webje) en alle onderliggende Webpaden, Minipaden, Canonpaden, Piekerpaden, Pluspaden, enz. wordt verwezen.
 • Hoewel bij het samenstellen van deze internetsite de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele (type)fouten en onvolledigheden niet worden ingestaan en aanvaard ik deswege geen aansprakelijkheid.
 • Deze internetpagina (Webjes) biedt middels hyperlinks toegang tot websites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Ik kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de gevolgen van het gebruik van deze websites en/of informatiebronnen.
 • Het feit dat op deze internetpagina (Webje) middels hyperlinks wordt verwezen naar andere websites, betekent niet dat ik het eens ben met de inhoud van deze websites. Evenmin kan ik instaan voor de (on)volledigheid van de geboden informatie.
 • Ik plaats op de diverse Webpaden, Canonpaden, Piekerpaden,  Kiespaden, Doepaden, enz. foto’s  en plaatjes, e.d. die bij de betreffende pagina passen. Ook maak ik zelf afbeeldingen, waarbij ik gebruik maak van afbeeldingen op het internet. Mocht ik hierbij op enige wijze inbreuk gemaakt hebben op de auteursrechten of het portretrecht van derden - hetgeen zeker niet de bedoeling is - stuur mij dan a.u.b. via e-mail of via de knop “contact” (onder aan deze pagina in de donkergrijze balk, of via de envelop elders op deze pagina) een berichtje hierover en ik verwijder dan onmiddellijk de betreffende foto's, plaatjes, e.d. van mijn pagina(‘s).

All of my content is with copyright and protected by law and require permission to be copied.

Disclaimer (vervolg)

 • Het is niet mijn bedoeling om enig auteursrechtelijk beschermd materiaal te gebruiken voor publicatie. Het kan voorkomen dat, ondanks de zorgvuldigheid en oprechte bedoelingen, een copyrighthouder toch meent dat zijn/haar belangen worden geschaad. In voorkomend geval verzoek ik je om via bovengenoemde wijze contact met mij op te nemen. Indien het bezwaar redelijk en/of begrijpelijk is, zal het betreffende materiaal worden verwijderd.
 • In geen geval zal ik aansprakelijk gesteld kunnen worden voor enige schade - in welke vorm dan ook - aan je computersysteem, dan wel hier hieraan gekoppelde randapparatuur, geïnstalleerde software en gegevensbestanden, die het resultaat is van het bezoeken/het gebruik van deze internetsite. Kortom: je bezoek aan deze site (Webje) is volledig voor eigen risico.
 • De inhoud van deze disclaimer blijft onverminderd van kracht ongeacht spellingfouten en/of fouten in de grammatica. Wanneer de in deze disclaimer gestelde zaken voor meerdere interpretaties vatbaar zijn, dan is de interpretatie die als doel heeft om mij te vrijwaren van welke rechtsvervolging dan ook de enige juiste.
 • Aan deze disclaimer kunnen door derden geen rechten worden ontleend. Ik behoud te allen tijde het recht voor deze disclaimer naar eigen inzicht te wijzigen. Eventuele wijzigingen zullen op deze pagina worden gepubliceerd en zijn met onmiddellijke ingang en terugwerkend van kracht.

------------------------------------------------

De 'artikelen' uit deze disclaimer heb ik - met toestemming - overgenomen van het weblog 'ICT & Onderwijs BLOG' van Pierre Gorissen, en het (voormalige) weblog ‘ http://computersindeklas.web-log.nl/ ‘ van André Manssen, waarvoor mijn hartelijke dank!

 

Jack Nowee 

(Advertentie)
(Advertentie)

 

 • Op al mijn werk rust de Creative Commons Licentie CC BY-NC-ND 3.0 NL

 • E.e.a. houdt in, dat mijn werk in zijn oorspronkelijke vorm gedeeld mag worden onder de volgende voorwaarden:

  • Naamsvermelding - De gebruiker dient de naam van de maker van het werk te vermelden.
   Ook dien je een link naar de licentie te plaatsen en aan te geven of het werk veranderd is.
   Je mag dat op redelijke wijze doen, maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat de licentiegever instemt met je werk of je gebruik van het werk.

  • Niet Commercieel - Je mag het werk niet gebruiken voor commerciële doeleinden.

  • Geen Afgeleide Werken - Je mag het veranderde materiaal niet verspreiden als je het werk hebt geremixt, veranderd, of op het werk hebt voortgebouwd.

 • Dit betekent, dat beheerders van commerciële websites en commerciële startpagina's het materiaal niet zomaar als 'eigen content' mogen gebruiken op hun eigen site.

 • Ook platforms, c.q. innovatieve digitale leeromgevingen, die materiaal aanbieden aan scholen op het gebied van meer- en hoogbegaafdheid, alsmede op het gebied van wereldoriëntatie en/of andere vakken, waarbij de scholen een licentiebedrag per school of per leerling moeten betalen, mogen het materiaal zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de creatief eigenaar van de content op deze site, in deze Jack Nowee - eigenaar en beheerder van Web-Jack te Boskoop en ingeschreven bij de KVK te Gouda onder nummer 54154383, NIET op hun eigen platform/site of binnen hun digitale leeromgeving plaatsen.
   
 • Eigenaar heeft het recht om bij toestemming van het plaatsen van eerder genoemde content van deze site op platforms van derden een financiële vergoeding te vragen.
  Deze vergoeding wordt in onderling overleg tussen beide partijen bepaald, schriftelijk vastgelegd en geldt steeds voor de duur van één (1) jaar, tenzij tussen beide partijen anders is overeengekomen. 
   
 • Eigenaar behoudt zich het recht voor om, bij misbruik en/of niet naleving van bovengenoemde punten c.q. rechten, juridische stappen te ondernemen om zijn belangen en creatief erfgoed te beschermen.

 

Jack Nowee
Web-Jack 2015